Witamy serdecznie

na stronach internetowych
 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej
i zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi na nich informacjami


Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
 po podpisaniu przez Prezydenta RP
 
ustawy dotyczącej procedury "in vitro"


Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury "in vitro" wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:

 "Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;

 b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;

c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia».

 W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński" (Dignitas personae, 12).

 Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowanie metody "in vitro" i na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których stosuje się te techniki.

 Trzeba też wspomnieć o zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie problem "in vitro" wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny.

 Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: "stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji".

 Poszanowanie życia jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem - powiedział papież Franciszk do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (Rzym, 15.11.2014 r.). Papież zdecydowanie odrzuca różne formy "fałszywego współczucia", promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie "in vitro" oraz wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych.

 W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za   sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że - podobnie jak w przypadku aborcji - katolicy nie mogą stosować "in vitro", m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci.

 W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody "in vitro".

 Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego. W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego (por. Dignitas personae, 13).

 

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewaski, Metropolita Łódzki, zastępca przewodniczącego KEP

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP

22 lipca 2015 r.

zob. też. List prezydenta B. Komorowskiego do abp. Stanisława Gądeckiego  oraz odpowiedź Arcybiskupa (zakładka Aktualności)


Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie w sprawie

ustawy dotyczacej procedury "in vitro"

*  *  *  *  *

Wyniki głosowania w Senacie w sprawie ustawy dotyczącej procedury "in vitro" - pod pozorem leczenia niepłodności - legalizują m.in. niszczenie ludzkich embrionów. Wyrażamy temu zdecydowany sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca środków; tak jest i tym razem.

To wiedza medyczna, a nie światopogląd religijny każe chronić życie ludzkie od chwili poczęcia.

Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą - pod żadnym pozorem - popierać godzącej w życie ludzkie ustawy o "in vitro", jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy na to raz jeszcze uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą czy niezrozumnieniem co do konsekwencji podejmowanych decyzji, które zaprzeczają godności i wartości życia ludzkiego.

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewaski, Metropolita Łódzki, zastępca przewodniczącego KEP

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP

Zob. także List prof. B. Chazana do prezydenta B. Komorowskiego (zakładka Aktualności)

 20 lipca 2015 r.


 

 

Pielgrzymka Rodzin Diecezji Gliwickiej

Rudy, sobota 20 czerwca 2015 r.

Bazylika Matki Bożej Pokornej 

*   *   *

Program:

                   10.00 Powitanie

                    10.30 Modlitwa uwielbienia

                    11.00 Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa

                     12.30 Przerwa na posiłek

                     13.30 "Ojciec przewodnikiem w wierze swoich dzieci" - wykład p. Roberta Kościuszki

                                    Pokaz sokolniczy dla dzieci

                      15.00 Nieszpory Maryjne                  


POWIADOMIENIE

O WALNYM ZGROMADZENIU

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI GLIWICKIEJ

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze SRK DG odbędzie się w sobotę, 23 maja 2015 r., w Sali Parafialnej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, ul. Kozielska 2. Walne Zgromadzenie rozpocznie się Mszą Świętą odprawioną o godz. 900 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Proponowany ramowy porządek Walnego Zgromadzenia:

1.       Wybór przewodniczącego WZ, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków, przyjęcie porządku obrad.

2.      Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu Głównego i Stowarzyszenia w roku 2014/2015.

3.      Sprawozdanie skarbnika z działalności finansowej Stowarzyszenia w roku 2014.

4.      Wystąpienie przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.

5.       Dyskusja nad sprawozdaniami.

6.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.

7.       Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego.

8.      Dyskusja programowa i zgłaszanie projektów uchwał WZ.

9.      Przyjęcie uchwały programowej.

10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.    Zakończenie.

W przypadku braku quorum sprawdzanego po zakończeniu Mszy Świętej, zgodnie z §30 Statutu wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia na godz. 1000.


   

 

W pierwszą rocznicę śmierci Ks. Herberta Hlubka 20 grudnia 2014 r. o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza święta w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Gliwicach. Po Mszy św. odbędzie sie spotkanie  w salce KIK-u. Zaproszenie na Mszę św. oraz spotkanie przekazało grono osób związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej w Gliwicach.

1 grudnia 2014 r.

  


 

Od 17 do 19 października 2014 r.odbyły się w Wadowicach tradycyjne rekolekcje jesienne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej. Rekolekcje prowadził ks. Krystian Piechaczek. W rekolekcjach opócz członków SRK DG uczestniczyły również zaprzyjaźnione rodziny z diecezji bielsko-żywieckiej. Z interesującą relacją z rekolekcji państwa Urszuli i Andrzeja Omylińskich, wzbogaconą licznymi fotografiami można zapoznać się na stronach internetowych Gwiazdka Cieszyńska:

  http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-rodzina_jako_wspolnota_osob_zlaczonych_miloscia.html

22 października 2014 r.

 


 

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

na koronację Jej ikony koronami papieskimi

Gliwice, 22 czerwca 2014 RP

(…) musicie jeszcze odczuwać smutek

z powodu różnych doświadczeń.

Są one potrzebne dla wypróbowania

waszej wiary, o wiele cenniejszej

od przemijającego złota,

które przecież oczyszcza się w ogniu.

(1P 1, 7)

 

Bogurodzico, Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo!

Jak niegdyś, przed laty,

ocaleni z tułaczki wojennej, z dalekich kresów ojczyzny

i z tej ziemi doświadczonej mrocznymi wyrokami historii,

szukając oparcia oraz pewnej i stałej pomocy

znaleźliśmy ją w Tobie wskazującej Syna,

tak teraz, w czasach trudnej wolności

otaczaj swą nieustanną opieką rodziny, dzieci i młodzież,

nas wszystkich gromadzących się przed Twoją ikoną!

Matko Syna Człowieczego, nieustannie pomagać gotowa!

Koronę wdzięczności

przez Franciszka, Namiestnika Twojego Syna pobłogosławioną,

wytopioną z darowanego złota oczyszczonego w ogniu naszych doświadczeń

przyjmowanych dla wypróbowania wiary

racz przyjąć!

Matko Słowa Bożego, wspierająca nas nieustannie!

Wspomnij na lata obecności Twej tajemniczej ikony w tej świątyni

i na naszą wolę wytrwania przy Twoim Synu.

Nie zważaj na nasze zwątpienia, wybaczaj brak wytrwałości

i usłysz, prosimy, nasze głosy wołające o pomoc.

Przez Twego Syna, Ojcu, za radą Ducha

przedstaw potrzeby przerastające nasze siły

…………………………………………………………………,

i daj nadzieję ich spełnienia, ku pożytkowi doczesnemu i wiecznemu. Amen.

 Autor: PG - SRK DG

Koronowana ikona Matki Bożej Nieustajacej Pomocy znajduje sie w parafii p.w. Podwyższenia Kryża Świętego w Gliwicach, przy której działa Koło nr 29 SRK DG.


 

 

 


 

 

17.01.2014


 

Co nowego w zakładkach...?

Zakładka Aktualności

20.05.2015

Listy...

 

Zakładka Historia

4.01.2014

20-lecie SRK DG

Zakładki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej
na Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej

Zakładka Aktualności

24.11.2013

 

Rok Wiary 2012-2013 oficjalnie zamknięty

 

„Podwoje wiary” (Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte.

 

 

Zakładka Aktualności

20.10.2013

   

Dwudziestolecie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Zakładka Aktualności

13.10.2013

Nasz człowiek na I Krajowym Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich

Zakładka 1%

9.10.2013

Uchwała o podziale środków 1% w roku 2013

Zakładka
Materiały formacyjne

26.09.2013

Rozważania Drogi Światła podczas rekolekcji jesiennych SRK DG

Zakładka Aktualności

22.09.2013

Nowy asystent kościelny Stowarzyszenia

Zakładka 1%

6.08.2013

Za rok 2012 udało się pozyskać kwotę

7518,50

Zakładka Aktualności

10.06.2013

Migawki z II Gliwickiego Marszu dla Życia i Rodziny

Zakładka Aktualności

25.05.2013

Migawki z Walnego Zgromadzenia

 

 


 

 Od 1 stycznia 2013 roku  rodziny wielodzietne w Gliwicach mogą uzyskać Kartę Rabatową
rodzina 3+

Inicjatorem powstania Karty było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej

Szczegóły:   gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3 

Akcja rodzina 3* w Gliwicach obecnie:  zob. zakładka Aktualności 


 

Ostatnie zmiany wprowadzono  22.07.2015 r.


 stat4u